กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มบริการประชาชน

กลุ่มบริการประชาชน
นายมนตรี  พะนะลาภ
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
อ่านประวัติ >

นายปัญญา  วงศ์คำ
พนักงานคุมประพฤติ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
อ่านประวัติ >

 
นายปฏิพล  สืบนาค
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน
เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
อ่านประวัติ >   
นายพัฒนพงษ์  จันพะเนา
อนุศาสนาจารย์ชำนาญงาน
เรือนจำอำเภอนางรอง
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
อ่านประวัติ >   
 
นางจันทภา  จิตต์พิริยะการ
นิติกร
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
อ่านประวัติ >   
นายไชยยงค์   ดงอุทิศ
พนักงานเดินหมาย 
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
อ่านประวัติ > 
นายรังสี  ทองศรี
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
อ่านประวัติ >
สิบเอกจักรกฤษณ์   สีรุ้งพราย
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
อ่านประวัติ >
นางกุลรัศมิ์  พรหมบังเกิด
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
อ่านประวัติ >
นายสิระศักดิ์  กรรม์ภิรมย์
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
อ่านประวัติ >
ว่าที่ร.ต.สมโภชน์  ดาศรี
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
อ่านประวัติ >
นายธีรพงศ์  วงศางาม
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
อ่านประวัติ >
นางสาวสายชมพู  ดอกคำ
พนักงานคุมประพฤติ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์  สาขานางรอง
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
อ่านประวัติ >
นางสาวธีระพันธุ์  สุทธาวาส
พนักงานคุมประพฤติ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์  สาขานางรอง
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
อ่านประวัติ >
นางสาวปราณี  แสวงแก้ว
พนักงานคุมประพฤติ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์  สาขานางรอง
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
อ่านประวัติ >
นายนพพิพัฒน์ สงวนรัตน์
พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
อ่านประวัติ >
 
นางสาวธิรนันท์  จิรอนันต์อนวัช
นิติกร
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
อ่านประวัติ > 
 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
กลุ่มบริการประชาชน