สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

0

ผู้เข้าชมเดือนนี้

18

ผู้เข้าชมปีนี้

163

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,710

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

ความเป็นมาของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมในการบริหารงานประจำจังหวัดนครปฐม มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทั้งระบบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน ทั้งด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม การแก้ไข บำบัดและฟื้นฟูผู้กระทำผิด ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดระดับจังหวัดนครปฐม

งานบริการประชาชน

ให้บริการประชาชนในด้านกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ศูนย์บริการร่วมและคลินิคยุติธรรม

ศูนย์บริการร่วม (Service Link) ศูนย์ที่ทำหน้าที่ในการรับคำร้องหรือคำขอของประชาชนในงานบริการหลายประเภทหรือบริการจากหลายส่วนราชการ และรับการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่ให้บริการร่วม เพิ่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามเรื่องเพื่อแจ้งผลการพิจารณาให้ประชาชนรับทราบ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นขอรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเพียงจุดเดียว


ศูนย์บริการร่วมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด มีการให้บริการทั้งข้อมูลคำปรึกษา การรับเรื่องขออนุมัติหรืออนุญาต รวมทั้งการรับเรื่อง รับแจ้งเบาะแส อาทิ

- การขอรับการสงเคราะห์ของผู้กระทำผิดหลังปล่อย

- การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

- คลินิกยุติธรรมให้คำปรึกษาปัญหาทางกฏหมาย

- การรับเรื่องราวร้องทุกข์การยื่นคำร้องขอวางทรัพย์

- การขอปล่อยตัวชั่วคราวกรณีของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ

- การพบญาติแบบใกล้ชิดในเรือนจำ / ทัณฑสถาน

- การช่วยเหลือ สนับสนุนด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

- การรับแจ้งข้อมูล เบาะแสของผู้กระทำความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ

- การรับแจ้งบุคคลสูญหาย

- การขอเปลี่ยนชื่อ - สกุลศพ

- การขอรับศพคืนจากมูลนิธิสว่างอริยะธรรมสถาน

- การขอรับใบรายงานการชันสูตรศพ

- การรับแจ้งเบาะแสผู้ค้า แหล่งมั่วสุม พื้นที่ระบาด แหล่งผลิตและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด


โดยศูนย์บริการร่วม มีหน้าที่รับเรื่องและประสานงานส่งต่อคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตตามขั้นตอน ซึ่งศูนย์บริการร่วมไม่มีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาต

การติดตามความคืบหน้า

หลังจากที่ศูนย์บริการร่วมได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องแล้ว หากมีผู้ขอใช้บริการติดต่อมายังศูนย์บริการร่วมเพื่อขอทราบความคืบหน้าของการดำเนินงาน ศูนย์บริการร่วมจะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อสอบถามความคืบหน้าของการดำเนินงานและแจ้งให้ทราบ หรือประชาชนสามารถติดต่อสอบถามความคืบหน้าไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรงตามความสะดวก

การแจ้งความคืบหน้าหรือผลการดำเนินการ

เมื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ หรือมีเหตุจำเป็นที่ต้องดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด หน่วยงานเจ้าของเรื่องจะแจ้งประชาชนโดยตรง หรือติดต่อผ่านศูนย์บริการร่วมเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบสถานะของงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ (ถ้ามี) ภายใน 15 วัน


2. ศูนย์ประสานงานยุติธรรมชุมชน

เป็นกลไกเชื่อมการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนด้วยการเสริมสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนขึ้นในพื้นที่จังหวัด โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามแนวทาง "ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม" (Justice For All, All For Justice) โดยกระบวนการยุติธรรมจะเข้าไปช่วยส่งเสริมศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่แล้วให้เข้มแข็งมากขึ้นให้สามารถรวมตัวกันในลักษณะเป็นเครือข่าย โดยกระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม


เครือข่ายยุติธรรมชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

- การเฝ้าระวังและการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน

- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ความขัดแย้งในชุมชน

- การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐ

- การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

- การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้กระทำผิดหลังการปล่อยตัว