สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

12

ผู้เข้าชมปีนี้

342

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,169

สาระน่ารู้จากสำนักงานฯ

-

สาระน่ารู้ที่ประชาชนควรทราบ (พระราชบัญญัติและกฎหมายต่างๆ)

-

ความหมายของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

ความหมายของอาสาสมัครคุมประพฤติ

-

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘

-

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

-

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

-

สารคดี "กฎหมายสามัญประจำบ้าน"

-

ประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียน

-

เอกสารวิทยากรมืออาชีพ Professional Trainer

-

การแบ่งเขตและแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมปี 2557

-

Happy 8

-

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

-

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-

การขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน

-

การขับเคลื่อนระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อลดความเหลือมล้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคมฯ

-

จัดตั้งศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรมภาค 1-9 และ จ.ชายแดนภาคใต้

-

PowerPoint ยธ กองทุน ค่าตอบแทน พยาน

-

แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. 2559

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

  คณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม (Executive Nakhonpathom Justice Provicial Office)


ประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม


นายเกียรติศักดิ์ เวชวงศ์วาน

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม

รองประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

นายฉัตรพงษ์ กิตติพร

ผอ. ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา

คณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

นายจรรยา แผนสมบรูณ์

ผอ. สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวน จ.นครปฐม กรรมการบริหาร

นางธารินี แสงสว่าง

ผอ. คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

นางปรีดา ดีโยธา

ผอ. ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา

นายมนูญ ทองผุด

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร

พ.ต.ท. อานนท์ อุททริจันทร์

ผอ. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ ภาค 7

นางณัฐภัสสร สุนทรฐานะวัฒน์

ผอ. ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านปราณี

นายอุทาน จิตจำนงค์

ผอ. บังคับคดีจังหวัดนครปฐม

พ.ต.อ. พิเชษฐ์ เวชพันธ์

ผอ.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐฯ

นางทิชา ณ นคร

ผอ. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนา

กรรมการและเลขานุการฯ

นายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล่ว

ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

ผู้ช่วยเลขานุการฯ

นางประทุมทิพย์ สัมเภาว์มาลย์

ผู้ช่วยเลขานุการฯ