สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

11

ผู้เข้าชมปีนี้

220

ผู้เข้าชมทั้งหมด

9,122

แนะนำสำนักงานฯ

-

ผู้บริหารจังหวัดนครปฐม

-

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

-

โครงสร้างองค์กร

-

ยุทธศาสตร์

-

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานยุติธรรม

-

ภารกิจการให้ความช่วยเหลือของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

-

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

-

ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

-

กรอบโครงสร้างศูนย์ยุติธรรมชุมชน(สยจ.นฐ) และ(ศยช.ในจังหวัดนครปฐม)

-

ตัวชี้วัดสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

-

แผนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

-

สถิติการให้ความช่วยเหลือของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

-

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-

คณะกรรมการบริหารสำนักงาน

-

บุคลากรของหน่วยงาน

-

ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

       สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมในการบริหารงานประจำจังหวัดนครปฐม มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทั้งระบบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน ทั้งด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม การแก้ไข บำบัดและฟื้นฟูผู้กระทำผิด ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดระดับจังหวัดนครปฐม                                       

                                                      ...อ่านข้อมูลต่อในหัวข้อ เกี่ยวกับสำนักงาน

ภาพกิจกรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

7 ส.ค. 63 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายสักการะ หน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรี
6 ส.ค. 63 เข้าร่วมการประชุมวิพากษ์ข้อสรุปและรับฟังความคิดเห็นโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานและพัฒนาง
4 ส.ค. 63 ร่วมลงพื้นที่ อบต.กำแพงแสน แนะนำบทบาทภารกิจการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงบริการงานยุติธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

10 ส.ค. 63 ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ุุ6 ส.ค. 63 ข้อมูลจำนวนประชาชนที่มาขอรับบริการจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม แยกรายอำเภอ ตำบล ข้อม
ุุ6 ส.ค. 63 สรุปผลการลงพื้นที่นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน
6 ส.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1
24 ก.ค. 63 ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
23 ก.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2
22 ก.ค. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย
17 กรกฎาคม 63 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
16 ก.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1
15 ก.ค. 63 รายงานการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เดือนมิถุนายน 2563
15 ก.ค. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย
14 ก.ค. 63 รายงานการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เดือนพฤษภาคม 2563
10 ก.ค. 63 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
9 ก.ค. ความรู้ด้านกฎหมาย
3 ก.ค. 63 ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติ
3 ก.ค. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย คิดก่อนค้ำ (ประกัน) จะได้ไม่ช้ำภายหลัง
1 ก.ค. 63 องค์ความรู้จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
29 มิ.ย. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย
25 มิ.ย. 63 JUSTICE CARE ยุติธรรมใส่ใจ" Mobile Application ของกระทรวงยุติธรรม
25 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนบุคลากรและช่องทางการให้บริการให้ประชาชนทราบ
24 มิ.ย. 63 การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัด
24 มิ.ย. 63 ประกาศจังหวัด เรื่อง มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
24 มิ.ย. 63 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
22 มิ.ย. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย
22 มิ.ย. 63 รางานผลการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เดือนพฤษภาคม 2563
18 มิ.ย. 63 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดนครปฐม
18 มิ.ย. 63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256
18 มิ.ย. 63 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
18 มิ.ย. 63 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11 มิ.ย. 63 ความรู้ด้านกฎมาย

นายสุรไกร นวลศิริ

ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม 034213169 ต่อ105