สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

22

ผู้เข้าชมปีนี้

112

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,300

สาระน่ารู้จากสำนักงานฯ

-

สาระน่ารู้ที่ประชาชนควรทราบ (พระราชบัญญัติและกฎหมายต่างๆ)

-

ความหมายของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

ความหมายของอาสาสมัครคุมประพฤติ

-

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘

-

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

-

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

-

สารคดี "กฎหมายสามัญประจำบ้าน"

-

ประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียน

-

เอกสารวิทยากรมืออาชีพ Professional Trainer

-

การแบ่งเขตและแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมปี 2557

-

Happy 8

-

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

-

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-

การขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน

-

การขับเคลื่อนระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อลดความเหลือมล้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคมฯ

-

จัดตั้งศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรมภาค 1-9 และ จ.ชายแดนภาคใต้

-

PowerPoint ยธ กองทุน ค่าตอบแทน พยาน

-

แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. 2559

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

ถาม - ตอบปัญหาด้านความยุติธรรมโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

ลำดับ

หัวข้อคำถาม

วันที่ตั้งคำถาม

ดูคำถาม

1

วิธีไม่ให้ประชาชนทำความผิด

15 สิงหาคม 2556

2

การไกล่เกลี่ยในคดีอาญา

15 สิงหาคม 2556

3

การไกล่เกลี่ยในขั้นตอนของอัยการและศาล

15 สิงหาคม 2556

4

เยาวชนอายุ 14-15 ปี แต่งงานกัน

15 สิงหาคม 2556

5

กฎหมายรองรับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

15 สิงหาคม 2556

6

กระบวนการที่ไม่ทำให้การใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกเสียเวลาไปนาน

15 สิงหาคม 2556

7

ความผิดอาญาแผ่นดิน

15 สิงหาคม 2556

8

การแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหาย

15 สิงหาคม 2556

9

เด็กแว๊น

15 สิงหาคม 2556

10

การไกล่เกลี่ยในชั้น ตำรวจ อัยการ และศาลเยาวชนฯ

15 สิงหาคม 2556

11

สิทธิและหน้าที่ของประชาชน

15 สิงหาคม 2556

12

ทางเลือกในการใช้ช่องทางยุติธรรมทางเลือก

15 สิงหาคม 2556

13

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

15 สิงหาคม 2556

14

เมื่อมีการตกลงยอมความกัน

15 สิงหาคม 2556

15

เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ตั้งท้องกรณียอมความได้หรือไม่

15 สิงหาคม 2556

16

เรื่องเงินชวยเหลือชาปนกิจศพ

02 สิงหาคม 2556

17

หมายศาล

14 กรกฎาคม 2556

18

เวลาทำงานตามกฎหมาย

13 มิถุนายน 2556

19

สอบถามกฎหมาย

03 มิถุนายน 2556

มีคำถามในระบบทั้งหมด 19 คำถาม | แสดงทั้งหมด 1 หน้า : หน้า 1


 
   ตั้งคำถามใหม่ (New Question)

หัวข้อคำถาม :

*

รายละเอียด :

*

ชื่อผู้ถาม :

*

 

* กรุณากรอกรหัสตรวจสอบให้ถูกต้องมิฉะนั้นระบบจะไม่บันทึกคำถามของท่าน

IP Address :

10.222.129.xxx