สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

16

ผู้เข้าชมปีนี้

287

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,475

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

  บุคลากรของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม (Staff Nakhonpathom Justice Provicial Office)


นายโยธิน บัวแก้ว

ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

นายถนอม บุญนาค

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม

นางประทุมทิพย์ สัมเภาว์มาลย์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายพงษ์ธวัช แดงสมบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพินท์ ม่วงเจริญ

นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

นางสาวอุษา ขำเจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายพงศ์ภัค วรรณาโส

นิติกร

นางสาวกรอาภา โพธิ์รัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางชญาดา พลเสน

นักวิชาการยุติธรรม

นางสาวธนิดา เอี่ยมสะอาด

นิติกร

นางสาวณัฐวรรณ จินตนาวลี

นักวิชาการยุติธรรม

นางสาวพรสวรรค์ พ่วงสมจิตร

นักวิชาการยุติธรรม

นางสาวสุวดี คงสมพรต

นักบริหารจัดการงานยุติธรรม

นางสาวฐิติกาญจน์ ชวนชม

นักวิชาการยุติธรรม

นางสาวอัญชลี ศาลา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววชิราภรณ์ วงศ์สถิตย์

พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นางสาวปิยรัตน์ ศรีสุข

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ยุติธรรมชุมชน

นางสาวดาลัด ไพรงาม

นักบริหารจัดการงานยุติธรรม

นางสาวจิรัฎฐ์ สายนาค

นิติกร

--

--

นางศุภสิตา บุญกล่ำ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางสาวดาวณี ไอศุริยวงศ์

นิติกร

-

-

นายสิริชัย เครือวัลย์

พนักงานขับรถยนต์

นายสุพล กัญญาบุญ

นิติกร

--

--

นายคเณศ ใจศรี

พนักงานขับรถยนต์

นายสกล คงสมพรต

นิติกร

--

--

นางสาวนิตยา วลาศรี

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวศันติกา โพธิ์แดง

ที่ปรึกษากฎหมาย

--

--

นายยงยุทธ นาควิรัตน์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายชยพล น้อยอยู่

ที่ปรึกษากฎหมาย

--

--

--

--

นายหรรษา สีแดง

ที่ปรึกษากฎหมาย

--

--

--

--

--

ที่ปรึกษากฎหมาย

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--