สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

22

ผู้เข้าชมปีนี้

112

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,300

สาระน่ารู้จากสำนักงานฯ

-

สาระน่ารู้ที่ประชาชนควรทราบ (พระราชบัญญัติและกฎหมายต่างๆ)

-

ความหมายของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

ความหมายของอาสาสมัครคุมประพฤติ

-

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘

-

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

-

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

-

สารคดี "กฎหมายสามัญประจำบ้าน"

-

ประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียน

-

เอกสารวิทยากรมืออาชีพ Professional Trainer

-

การแบ่งเขตและแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมปี 2557

-

Happy 8

-

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

-

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-

การขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน

-

การขับเคลื่อนระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อลดความเหลือมล้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคมฯ

-

จัดตั้งศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรมภาค 1-9 และ จ.ชายแดนภาคใต้

-

PowerPoint ยธ กองทุน ค่าตอบแทน พยาน

-

แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. 2559

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

  บุคลากรของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม (Staff Nakhonpathom Justice Provicial Office)


--

ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

นายถนอม บุญนาค

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม

นางประทุมทิพย์ สัมเภาว์มาลย์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายพงษ์ธวัช แดงสมบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพินท์ ม่วงเจริญ

นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

นางสาวอุษา ขำเจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอุมาพร ศรีวงศา

นิติกร

--

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางชญาดา พลเสน

นักวิชาการยุติธรรม

นายภูริวัจน์ จรัสรัตน์ตระการ

นิติกร

นางสาวณัฐวรรณ จินตนาวลี

นักวิชาการยุติธรรม

นางสาวพรสวรรค์ พ่วงสมจิตร

นักวิชาการยุติธรรม

นางสาวสุวดี คงสมพรต

นักบริหารจัดการงานยุติธรรม

--

นักวิชาการยุติธรรม

นางสาวอัญชลี ศาลา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววชิราภรณ์ วงศ์สถิตย์

พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นางสาววรนุช ธรรมรัตน์

นักวิชาการยุติธรรม

นางสาวดาลัด ไพรงาม

นักบริหารจัดการงานยุติธรรม

นางสาวจิรัฎฐ์ สายนาค

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านนิติกร

--

--

ศุภสิตา บุญกล่ำ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

--

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านนิติกร

-

-

นายสิริชัย เครือวัลย์

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวดาวณี ไอศุริยวงศ์

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านนิติกร

--

--

นายคเณศ ใจศรี

พนักงานขับรถยนต์

--

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านนิติกร

--

--

นางสาวนิตยา วลาศรี

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวศันติกา โพธิ์แดง

ที่ปรึกษากฎหมาย

--

--

นายยงยุทธ นาควิรัตน์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายชยพล น้อยอยู่

ที่ปรึกษากฎหมาย

--

--

--

--

--

ที่ปรึกษากฎหมาย

--

--

--

--

--

ที่ปรึกษากฎหมาย

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--