สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

9

ผู้เข้าชมปีนี้

341

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,529

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

  บุคลากรของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม (Staff Nakhonpathom Justice Provicial Office)


นายโยธิน บัวแก้ว

ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

นายถนอม บุญนาค

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม

นางประทุมทิพย์ สัมเภาว์มาลย์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายพงษ์ธวัช แดงสมบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพินท์ ม่วงเจริญ

นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

นางสาวอุษา ขำเจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายธนพล แก้วประเสริฐ

นิติกร

นางสาวสุมิตรา กมศิลป์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางชญาดา พลเสน

นักวิชาการยุติธรรม

นางสาวจมาภรณ์ จิตบรม

นิติกร

นางสาวณัฐวรรณ จินตนาวลี

นักวิชาการยุติธรรม

นางสาวพรสวรรค์ พ่วงสมจิตร

นักวิชาการยุติธรรม

นางสาวสุวดี คงสมพรต

นักบริหารจัดการงานยุติธรรม

นางสาวฐิติกาญจน์ ชวนชม

นักวิชาการยุติธรรม

นางสาวอัญชลี ศาลา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววชิราภรณ์ วงศ์สถิตย์

พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นางสาวปิยรัตน์ ศรีสุข

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ยุติธรรมชุมชน

นางสาวดาลัด ไพรงาม

นักบริหารจัดการงานยุติธรรม

นายสกล คงสมพรต

นิติกร

--

--

นางศุภสิตา บุญกล่ำ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางสาววรวลัญช์ ชิณโท

นิติกร

-

-

--

--

นางสาวกัญชรส โจงจาบ

นิติกร

--

--

นายคเณศ ใจศรี

พนักงานขับรถยนต์

นายฐิติรัชต์ ดาวสุวรรณ

นิติกร

--

--

นางสาวนิตยา วลาศรี

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวทัศนวรรณ มณีเลิศ

นิติกร

--

--

นายยงยุทธ นาควิรัตน์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางสาวศันติกา โพธิ์แดง

ที่ปรึกษากฎหมาย

--

--

--

--

นายชยพล น้อยอยู่

ที่ปรึกษากฎหมาย

--

--

--

--

นายหรรษา สีแดง

ที่ปรึกษากฎหมาย

--

--

--

--

นายสราเมศร์ สุดสัตย์

ที่ปรึกษากฎหมาย

--

--

--

--

--

--