สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

0

ผู้เข้าชมเดือนนี้

18

ผู้เข้าชมปีนี้

163

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,710

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

  บุคลากรของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม (Staff Nakhonpathom Justice Provicial Office)


นายโยธิน บัวแก้ว

ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

นายถนอม บุญนาค

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม

นางประทุมทิพย์ สัมเภาว์มาลย์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพินท์ ม่วงเจริญ

รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ

นางสาวสุมิตรา กมศิลป์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอุษา ขำเจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววชิราภรณ์ วงศ์สถิตย์

พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นางสาวณัฐวรรณ จินตนาวลี

นักวิชาการยุติธรรม

นางชญาดา พลเสน

นักวิชาการยุติธรรม

นางสาวจมาภรณ์ จิตบรม

นิติกร

นางสาวฐิติกาญจน์ ชวนชม

นักวิชาการยุติธรรม

นางสาวอัญชลี ศาลา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายธนพล แก้วประเสริฐ

นิติกร

นางสาวปิยรัตน์ ศรีสุข

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ยุติธรรมชุมชน

นางสาวพรสวรรค์ พ่วงสมจิตร

นักวิชาการยุติธรรม

นางสาวสุวดี คงสมพรต

นักบริหารจัดการงานยุติธรรม

--

--

นางสาวดาลัด ไพรงาม

นักบริหารจัดการงานยุติธรรม

นางสาวกัญชรส โจงจาบ

นิติกร

--

--

นางศุภสิตา บุญกล่ำ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางสาวทัศนวรรณ มณีเลิศ

นิติกร

-

-

นายคเณศ ใจศรี

พนักงานขับรถยนต์

นายสกล คงสมพรต

นิติกร

--

--

นางสาวนิตยา วลาศรี

พนักงานทำความสะอาด

นายฐิติรัชต์ ดาวสุวรรณ

นิติกร

--

--

นายยงยุทธ นาควิรัตน์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางสาววรวลัญช์ ชิณโท

นิติกร

--

--

--

--

นางสาวศันติกา โพธิ์แดง

ที่ปรึกษากฎหมาย

--

--

--

--

นายชยพล น้อยอยู่

ที่ปรึกษากฎหมาย

--

--

--

--

นายหรรษา สีแดง

ที่ปรึกษากฎหมาย

--

--

--

--

นายสราเมศร์ สุดสัตย์

ที่ปรึกษากฎหมาย

--

--

--

--

--

--