สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

22

ผู้เข้าชมปีนี้

173

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,361

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

  บุคลากรของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม (Staff Nakhonpathom Justice Provicial Office)


--

ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

นายถนอม บุญนาค

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม

นางประทุมทิพย์ สัมเภาว์มาลย์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายพงษ์ธวัช แดงสมบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพินท์ ม่วงเจริญ

นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

นางสาวอุษา ขำเจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอุมาพร ศรีวงศา

นิติกร

--

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางชญาดา พลเสน

นักวิชาการยุติธรรม

นายภูริวัจน์ จรัสรัตน์ตระการ

นิติกร

นางสาวณัฐวรรณ จินตนาวลี

นักวิชาการยุติธรรม

นางสาวพรสวรรค์ พ่วงสมจิตร

นักวิชาการยุติธรรม

นางสาวสุวดี คงสมพรต

นักบริหารจัดการงานยุติธรรม

นางสาวฐิติกาญจน์ ชวนชม

นักวิชาการยุติธรรม

นางสาวอัญชลี ศาลา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววชิราภรณ์ วงศ์สถิตย์

พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นางสาวปิยรัตน์ ศรีสุข

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ยุติธรรมชุมชน

นางสาวดาลัด ไพรงาม

นักบริหารจัดการงานยุติธรรม

นางสาวจิรัฎฐ์ สายนาค

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านนิติกร

--

--

ศุภสิตา บุญกล่ำ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

--

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านนิติกร

-

-

นายสิริชัย เครือวัลย์

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวดาวณี ไอศุริยวงศ์

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านนิติกร

--

--

นายคเณศ ใจศรี

พนักงานขับรถยนต์

--

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านนิติกร

--

--

นางสาวนิตยา วลาศรี

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวศันติกา โพธิ์แดง

ที่ปรึกษากฎหมาย

--

--

นายยงยุทธ นาควิรัตน์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายชยพล น้อยอยู่

ที่ปรึกษากฎหมาย

--

--

--

--

--

ที่ปรึกษากฎหมาย

--

--

--

--

--

ที่ปรึกษากฎหมาย

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--