สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

12

ผู้เข้าชมปีนี้

342

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,169

สาระน่ารู้จากสำนักงานฯ

-

สาระน่ารู้ที่ประชาชนควรทราบ (พระราชบัญญัติและกฎหมายต่างๆ)

-

ความหมายของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

ความหมายของอาสาสมัครคุมประพฤติ

-

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘

-

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

-

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

-

สารคดี "กฎหมายสามัญประจำบ้าน"

-

ประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียน

-

เอกสารวิทยากรมืออาชีพ Professional Trainer

-

การแบ่งเขตและแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมปี 2557

-

Happy 8

-

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

-

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-

การขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน

-

การขับเคลื่อนระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อลดความเหลือมล้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคมฯ

-

จัดตั้งศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรมภาค 1-9 และ จ.ชายแดนภาคใต้

-

PowerPoint ยธ กองทุน ค่าตอบแทน พยาน

-

แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. 2559

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

  บุคลากรของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม (Staff Nakhonpathom Justice Provicial Office)


--

ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

นายถนอม บุญนาค

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม

นางประทุมทิพย์ สัมเภาว์มาลย์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายพงษ์ธวัช แดงสมบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพินท์ ม่วงเจริญ

นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

นางสาวอุษา ขำเจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอุมาพร ศรีวงศา

นิติกร

--

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางชญาดา พลเสน

นักวิชาการยุติธรรม

นายภูริวัจน์ จรัสรัตน์ตระการ

นิติกร

นางสาวณัฐวรรณ จินตนาวลี

นักวิชาการยุติธรรม

นางสาวพรสวรรค์ พ่วงสมจิตร

นักวิชาการยุติธรรม

นางสาวสุวดี คงสมพรต

นักบริหารจัดการงานยุติธรรม

นางสาวธัญรดา ชื่นทรวง

นักวิชาการยุติธรรม

นางสาวอัญชลี ศาลา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววชิราภรณ์ วงศ์สถิตย์

พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นางสาววรนุช ธรรมรัตน์

นักวิชาการยุติธรรม

นางสาวดาลัด ไพรงาม

นักบริหารจัดการงานยุติธรรม

นางสาวจิรัฎฐ์ สายนาค

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านนิติกร

--

--

นางศุภสิตา บุญกล่ำ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายนรนิติ มานะกิจ

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านนิติกร

-

-

นายสิริชัย เครือวัลย์

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวดาวณี ไอศุริยวงศ์

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านนิติกร

--

--

นายคเณศ ใจศรี

พนักงานขับรถยนต์

--

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านนิติกร

--

--

นางสาวนิตยา วลาศรี

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวศันติกา โพธิ์แดง

ที่ปรึกษากฎหมาย

--

--

นายยงยุทธ นาควิรัตน์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายชยพล น้อยอยู่

ที่ปรึกษากฎหมาย

--

--

--

--

นายสราเมศร์ สุดสัตย์

ที่ปรึกษากฎหมาย

--

--

--

--

นายมานพ รักตะปุรณะ

ที่ปรึกษากฎหมาย

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--