สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

0

ผู้เข้าชมเดือนนี้

18

ผู้เข้าชมปีนี้

163

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,710

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

แนะนำสำนักงานฯ > วิสัยทัศน์และภารกิจองค์กร

 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม 

ภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

1. เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในส่วนภูมิภาครวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ไม่มีหน่วยงานในจังหวัด
2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3. บูรณาการด้านบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมและเสริมสร้างความยุติธรรมทางสังคมในพื้นที่จังหวัด
4. ดำเนินงานกองทุนยุติธรรมระดับจังหวัด
5. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาขนในภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนรวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
6. ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งให้ข้อมูลงานบริการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม
7. รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ และรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น การส่งเรื่องและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินงาน
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย