สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

22

ผู้เข้าชมปีนี้

112

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,300

สาระน่ารู้จากสำนักงานฯ

-

สาระน่ารู้ที่ประชาชนควรทราบ (พระราชบัญญัติและกฎหมายต่างๆ)

-

ความหมายของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

ความหมายของอาสาสมัครคุมประพฤติ

-

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘

-

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

-

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

-

สารคดี "กฎหมายสามัญประจำบ้าน"

-

ประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียน

-

เอกสารวิทยากรมืออาชีพ Professional Trainer

-

การแบ่งเขตและแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมปี 2557

-

Happy 8

-

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

-

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-

การขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน

-

การขับเคลื่อนระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อลดความเหลือมล้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคมฯ

-

จัดตั้งศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรมภาค 1-9 และ จ.ชายแดนภาคใต้

-

PowerPoint ยธ กองทุน ค่าตอบแทน พยาน

-

แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. 2559

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

แนะนำสำนักงานฯ > โครงสร้างองค์กร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

โครงสร้างองค์กรสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมประกอบด้วยกลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้


1. ฝ่ายอำนวยการ

-  งานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม (กยจ.นฐ.)
-  งานเลขานุการของยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
-  งานธุรการทั่วไป งานบริหารบุคคล งานการเงิน งานงบประมาณ งานพัสดุ อาคารและ สถานที่
-  งานประชาสัมพันธ์ และงานศูนย์บริการประชาชน
-  ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ไม่มีหน่วยงานในจังหวัด
-  งานกรมการจังหวัดในฐานะผู้แทนกระทรวงยุติธรรม และ
สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ

-  งานประสานและให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน
-  งานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (กองทุนยุติธรรม งานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา งานร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เป็นต้น)
-  งานไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท 
-  งานเสริมสร้างความเป็นธรรมและอำนวยความยุติธรรมตามที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ไม่มีหน่วยงานในจังหวัด
-  งานนิติการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม 
-  งานนโยบายตามรัฐบาล และกระทรวงยุติธรรม เช่น การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่ดินทำกิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม

-  งานพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมในจังหวัดและกระบวนการยุติธรรมทางเลือกรวมทั้งอาสาสมัครยุติธรรม
-  งานจัดทำและบริหารแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด
-  งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-  งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการวางแผนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน การจัดทำแผนและโครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัด
-  งานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประสานกระบวนการยุติธรรมระดับจังหวัด
-  งานตามนโยบายรัฐบาล เช่น การเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ เป็นต้น
-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์บริการร่วม

       ทำหน้าที่ในการรับคำร้องหรือคำขอของประชาชนในงานบริการหลายประเภทหรือบริการจากหลายส่วนราชการ และการติดต่อประสานกับส่วนราชการที่ให้บริการร่วมเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนติดตามเรื่องเพื่อแจ้งผลการพิจารณาให้ประชาชนรับทราบ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นขอรับบริการต่าง ๆ ที่จุดรับเรื่องเพียงจุดเดียว