สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

0

ผู้เข้าชมเดือนนี้

18

ผู้เข้าชมปีนี้

163

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,710

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

แนะนำสำนักงานฯ > ความเป็นมาของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

       ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 – 2550 ได้กำหนดให้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้มีขีดสมรรถนะและความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ของการบริหารราชการในทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความเป็นเอกภาพ ตลอดจนสามารถบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานในมิติและภาคส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันรวมทั้งจัดให้มีการโอนถ่ายภารกิจงานในเชิงปฏิบัติการออกไปยังหน่วยงานใน ระดับภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงยุติธรรมมีส่วนราชการในสังกัดที่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคหลายหน่วยงาน ที่สำคัญได้แก่ เรือนจำกลาง / จังหวัด / อำเภอ สำนักงานคุมประพฤติภาค / จังหวัด สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภาค / จังหวัด และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ซึ่งในอดีต ต่างหน่วยต่างปฏิบัติงานตามภารกิจของตน โดยขาดการประสานงานและบูรณาการซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกับส่วนราชการ / หน่วยงานอื่นๆ อันเป็นธรรมชาติของระบบราชการไทยที่ผ่านมาดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ตั้งอยู่ใน พื้นที่จังหวัดมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเอกภาพ เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐมากที่สุด กระทรวงยุติธรรม จึงได้จัดตั้ง “ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ” ขึ้นอย่างเป็นทางการ พร้อมกันทั้ง 75 จังหวัดทั่วประเทศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548 ต่อมา กระทรวงยุติธรรมได้คัดเลือกสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่อง 5 แห่ง ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดปัตตานี เพื่อให้ดำเนินงานเต็มรูปแบบ ที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายสามารถนำไปเป็นต้นแบบ ให้แก่จังหวัดอื่นได้ ภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีอำนาจหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ในการบริหารงานยุติธรรมประจำจังหวัด บนพื้นฐานหลักการ ดังนี้

1.เป็นศูนย์รวมในการบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพโดยนำแนวทางการบริหารแบบบูรณาการ(Integration)มาใช้อย่างเหมาะสมด้วยการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้มีการทำงานในลักษณะเป็นกลุ่มเดียวกันโดยนำภารกิจของทุกหน่วยงานมาบริหารร่วมกันภายใต้คณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดซึ่งประธานคณะกรรมการฯจะเป็นผู้รับผิดชอบ(เจ้าภาพ)ในทุกภารกิจทำนองเดียวกับระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO )

2.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานที่มีผลผูกพันทุกส่วนราชการในสังกัดที่จะต้องสนับสนุนบุคลากรและทรัพยากรร่วมกัน(Corporate Core)เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

3.เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการแปลงยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมและกรมในสังกัดไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชนรวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการเป็นหน่วยบริการประชาชนตามแนวทางการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

4.การจัดโครงสร้างและระบบงานจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามนโยบายของรัฐบาลที่จะไม่มีการเพิ่มอัตรากำลังตั้งใหม่แต่จะใช้วิธีการเกลี่ยอัตรากำลังจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่หมุนเวียนมาปฏิบัติงานตามความเหมาะสมซึ่งถือเป็นการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงยุติธรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้บุคลากรมีความรู้ในภารกิจของหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากงานประจำของตนเองและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้

5.ราชการส่วนกลางจะมีระบบกลไกการสนับสนุน(BackOffice)อย่างจริงจัง เช่น ระบบการติดตามประเมินผลระบบการจูงใจหรือการให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานและระบบการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

แนวคิดการจัดตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่องเป็นหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

       สืบเนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มีการจัดตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัด(สยจ.) นำร่องขึ้นเป็นหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน 5 แห่งได้แก่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในระดับภูมิภาคหรือระดับพื้นที่จังหวัดและบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด โดยได้มีการเกลี่ยอัตราว่างจากหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไปกำหนดเป็นตำแหน่งของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่องทั้ง 5 แห่งๆ ละ 5 อัตรา เพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจต่อมาปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายในการพัฒนาสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่องต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทั้งในส่วนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่องเดิม 5 แห่ง และการขยายผลโครงการจัดตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่องเพิ่มเติม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่องเพิ่มเติม จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้สอดคล้องตามภาคในกระบวนการยุติธรรม9ภาค และเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสำนักงานยุติธรรมจังหวัดให้เป็นส่วนราชการตามกฎหมายบังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วตลอดจนเพื่อเป็นกลไกระดับพื้นที่ในการนำนโยบายของรัฐบาลและการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัดยิ่งขึ้น