สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

22

ผู้เข้าชมปีนี้

112

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,300

สาระน่ารู้จากสำนักงานฯ

-

สาระน่ารู้ที่ประชาชนควรทราบ (พระราชบัญญัติและกฎหมายต่างๆ)

-

ความหมายของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

ความหมายของอาสาสมัครคุมประพฤติ

-

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘

-

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

-

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

-

สารคดี "กฎหมายสามัญประจำบ้าน"

-

ประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียน

-

เอกสารวิทยากรมืออาชีพ Professional Trainer

-

การแบ่งเขตและแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมปี 2557

-

Happy 8

-

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

-

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-

การขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน

-

การขับเคลื่อนระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อลดความเหลือมล้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคมฯ

-

จัดตั้งศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรมภาค 1-9 และ จ.ชายแดนภาคใต้

-

PowerPoint ยธ กองทุน ค่าตอบแทน พยาน

-

แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. 2559

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

สาระน่ารู้จากสำนักงานฯ > Happy 8

File
ชื่อไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
แสดงไฟล์

Happy 8

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

           

         ชีวิตที่สุขสบายคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่การจะมีความสุขได้ดั่งใจต้องการนั้นไม่เพียงแต่สุขกาย สุขใจ แต่ทุกอย่างต้องเพียบพร้อมไปทั้งฐานะทางการเงิน รวมถึงความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์แบบ และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีด้วย

        Happy 8 Workplace จึงเกิดขึ้น ภายใต้แนวคิดเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในที่ทำงานและนอกที่ทำงาน โดยมุ่งส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขตามแนวทางการสร้างความสุข 8 ประการ คือ 1.Happy Body การมีสุขภาพดี 2.Happy Heart การมีน้ำใจงาม 3.Happy Relax การผ่อนคลาย 4.Happy Brain การใฝ่หาความรู้ 5.Happy Soul การมีคุณธรรมหริโอตัปปะ 6.Happy Money การจัดการรายรับ  รายจ่ายของตนเองได้ 7.Happy Family การมีครอบครัวที่ดี และ 8.Happy Society การมีสังคมดี