สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

0

ผู้เข้าชมเดือนนี้

18

ผู้เข้าชมปีนี้

163

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,710

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

แนะนำสำนักงานฯ > ยุทธศาสตร์และพันธกิจองค์กร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

                   1. พัฒนาระบบงานยุติธรรมระดับจังหวัดและอำนวยความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล
                   2. เร่งรัดพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือก
                   3. พัฒนาระบบการจัดการภายในองค์กร
                   4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาเครือข่าย

พันธกิจสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

      1. ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
      2. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
      3. พัฒนาและส่งเสริมระบบการบังคับใช้กฎหมายและสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
      4. เสริมสร้างความรู้ด้านกฏหมาย หน้าที่ของประชาชน
      5. พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณธรรมและมีความพร้อมในการอำนวยความยุติธรรม
      6. เร่งรัดพัฒนาประสานสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรม
      7. เป็นศูนย์รวมของบุคลากรเพิ่มความรู้ให้ข้อมูลการให้บริการของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมกับทุกภาคส่วน