สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

22

ผู้เข้าชมปีนี้

112

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,300

สาระน่ารู้จากสำนักงานฯ

-

สาระน่ารู้ที่ประชาชนควรทราบ (พระราชบัญญัติและกฎหมายต่างๆ)

-

ความหมายของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

ความหมายของอาสาสมัครคุมประพฤติ

-

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘

-

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

-

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

-

สารคดี "กฎหมายสามัญประจำบ้าน"

-

ประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียน

-

เอกสารวิทยากรมืออาชีพ Professional Trainer

-

การแบ่งเขตและแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมปี 2557

-

Happy 8

-

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

-

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-

การขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน

-

การขับเคลื่อนระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อลดความเหลือมล้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคมฯ

-

จัดตั้งศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรมภาค 1-9 และ จ.ชายแดนภาคใต้

-

PowerPoint ยธ กองทุน ค่าตอบแทน พยาน

-

แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. 2559

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

แนะนำสำนักงานฯ > ยุทธศาสตร์และพันธกิจองค์กร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

                   1. พัฒนาระบบงานยุติธรรมระดับจังหวัดและอำนวยความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล
                   2. เร่งรัดพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือก
                   3. พัฒนาระบบการจัดการภายในองค์กร
                   4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาเครือข่าย

พันธกิจสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

      1. ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
      2. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
      3. พัฒนาและส่งเสริมระบบการบังคับใช้กฎหมายและสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
      4. เสริมสร้างความรู้ด้านกฏหมาย หน้าที่ของประชาชน
      5. พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณธรรมและมีความพร้อมในการอำนวยความยุติธรรม
      6. เร่งรัดพัฒนาประสานสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรม
      7. เป็นศูนย์รวมของบุคลากรเพิ่มความรู้ให้ข้อมูลการให้บริการของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมกับทุกภาคส่วน