สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

0

ผู้เข้าชมเดือนนี้

18

ผู้เข้าชมปีนี้

163

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,710

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

แนะนำสำนักงานฯ > เกี่ยวกับสำนักงาน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

ที่มา
พ.ศ.2548  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มีการจัดตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการอำนวยความยุติแก่ประชาชนในระดับภูมิภาคหรือระดับพื้นที่จังหวัด และบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด โดยการประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกับส่วนราชการ และองค์กรอื่นๆ ตามกระบวนการยุติธรรมในระดับจังหวัด ทั้งกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและยุติธรรมทางเลือก ตลอดจนการรับการบริการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

พ.ศ.2548-2551 ที่ตั้งอยู่ที่ สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 7 ถนนพิพิธประสาท ซอย 7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

พ.ศ.2552-2555 ตั้งอยู่ที่เรือนจำกลางนครปฐม

       กระทรวงยุติธรรมได้กำหนดให้การขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่จังหวัด เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว และประหยัดมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการกระจายความยุติธรรมไปยังจังหวัดและชุมชนหรือหมู่บ้าน ประกอบกับการแต่งตั้งให้ข้าราชการไปช่วยราชการที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่องเป็นระยะเวลานานๆ เป็นภาระทางงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการบริหารอัตรากำลังของหน่วยงานที่ส่งข้าราชการไปช่วยราชการที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่อง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่อง 5 แห่ง สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามสมควร รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายไปสู่การจัดตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดที่มีโครงสร้างและอัตรากำลังที่ชัดเจน

พ.ศ.2554 จัดตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่อง 5 แห่ง ได้แก่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และจังหวัดปัตตานี
พ.ศ.2555 จัดตั้งสำนักงานยุติธรรมนำร่อง (เพิ่มเติม) 5 แห่ง ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยุธยา พิษณุโลก นครราชสีมา อุดรธานี และจังหวัดนครปฐม

* ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 - จนปัจจุบัน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ที่อาคารเช่าเลขที่ 898/10 ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม


ภารกิจการให้ความช่วยเหลือของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

1. การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

เพื่อช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมด้วยการให้คำปรึกษาแนะนำกฎหมายเพื่อส่งเสริมความรู้กฎหมายแก่ประชาชนและประสานงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

2. การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพมทเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกแทนการใช้กระบวนการยุติตามกระแสหลัก (ทางอาญาและทางแพ่ง) ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆสูง เสียเวลาและ เสียความสัมพันธ์ระหว่างกันในการไกล่เกลี่ยเป็นการหาทางออกของความชัดแย้งร่วมกันของคู่กรณีไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมดเร็วและเน้นการประสานสัมพันธภาพให้คู่กรณีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข

3. การขอรับค่าตอบแทนและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544

3.1 ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

สิทธิการได้รับเงินช่วยเหลือของผู้เสียหาย
กรณีทั่วไป
- ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาท
- ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท
- ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละจังหวัดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
- ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรไม่เกิน 50,000 บาท
กรณีเสียชีวิต
- ค่าตอบแทนกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
- ค่าจัดการศพ จำนวน 20,000 บาท
- ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู ไม่เกิน 40,000 บาท
- ค่าความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 40,000 บาท
ยื่นคำขอรับค่าตอบแทนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รู้ถึงการกระทำผิด

3.2 จำเลยขอรับค่าทดแทนจากรัฐได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
เมื่อถูกพนักงานอัยการฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังในระหว่างศาลพิจารณาคดี ต่อมาปรากฎว่าข้อเท็จจริง จำเลยไม่ได้กระทำความผิดและมีการถอนฟ้องระหว่างการดำเนินคดีหรือมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ยกฟ้อง โดยข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติธว่าจำเลยมีได้กระทำความผิด

สิทธิการได้รับเงินช่วยเหลือของจำเลย
กรณีทั่วไป
- ค่าทดแทนการถูกคุมขัง อัตราวันละ 500 บาท
- ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาท ความเจ็บป่วยต้องเป็นผลโดยตรงจากการถูกดำเนินคดี
- ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาท ความเจ็บป่วยต้องเป็นผลโดยตรงจากการถูกดำเนินคดี
- ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างถูกดำเนินคดีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละจังหวัดและค่าทดแทนการถูกคุมขัง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละจังหวัด นับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
* ค่าทนายความเท่าที่จ่ายจริงในอัตราไม่เกินกฏกระทรวงกำหนด
* ค่าใช้จ่ายอื่นเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 50,000 บาท
กรณีเสียชีวิต
- ค่าทดแทน จำนวน 100,000 บาท
- ค่าจัดการงานศพ จำนวน 20,000 บาท
- ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูไม่เกิน 40,000 บาท
- ค่าความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรไม่เกิน 40,000 บาท
ยื่นคำขอรับค่าตอบแทนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาอันถึงที่สุด

4.กองทุนยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งกองทุนยุติธรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้เป็นไปด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมและสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายยิ่งขึ้น

สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม
1. การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี (ค่าทนายความ, ค่าธรรมเนียมศาล, ค่าตรวจพิสูจน์ ฯลฯ)
2. การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย (เงินประกันตัว)
3. การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
4. การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

5. การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย

6. ประสานและติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับการปล่อยตัวผู้พ้นโทษ แก้ไขบำบัดฟื้นฟูกลับสู่ชุมชน