กระทรวงยุติธรรม
Ministry of Justice
 
 
 
 

เกี่ยวกับ สยจ.

 
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้าง สยจ.
อำนาจหน้าที่
 
 
 

หน่วยงานในสังกัด

 
สนง.คุมประพฤติ
สนง.บังคับคดี
เรือนจำกลาง
สถานพินิจฯ
 
 
 

link
ยุติธรรมชุมชน 

 
 
 
 

กฎหมายน่ารู้ !

 

สำนักงานคณะ 
       กรรมการกฤษฎีกา

กฎหมายเบื้องต้น  
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

อื่นๆ

 
 

 

 

 

 
 
 
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ( Pattani Justice Provincial Office ) فجا بة كڠاديلن ويلايه فطا ني   ให้บริการฟรี !
หน้าแรกผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมคณะกรรมการบริหาร สยจ.บุคลากร สยจ.งานบริการภาพกิจกรรมติดต่อ-สอบถาม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   

สิทธิของผู้ต้องหา

      มาตรา 134/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญาโดยให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข ที่กำหนดในกฏกระทรวง และให้ทนายความที่รัฐจัดหาให้ได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้ความช่วยเหลืือประชาชนทางกฎหมายโดยการให้มีทนายความเพื่อให้เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและช่วยเหลือทางกฎหมายตลอดระยะเวลาการสอบสวนและให้ทนายความมีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่

          ในการนี้ กระทรวงยุติธรรมจึงได้ดำเนินการออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 2550 เพื่อรองรับบทบัญญัติดังกล่าว

ผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการจัดหาทนายความได้
            1.คดีที่ผู้ต้อหามีอัตราโทษประหารชีวิตและไม่มีทนายความ
            2.คดีที่ผู้ต้องหาที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปี  ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาและไม่มีทนายความ
            3.คดีที่ผู้ต้องหามีอัตราโทษจำคุก  ไม่มีทนายความ  และต้องการให้รัฐจัดหาทนายความให้

กระบวนการส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
เมื่อผู้ต้องหาถูกจับกุม
           ขั้นตอนที่ 1.
พนักงานสอบสวนแจ้งสิทธิและจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาจากรายชื่อทนายความที่มี อยู่ในเขตท้องที่นั้น
           ขั้นตอนที่ 2.ทนายความปฏิบัติหน้าที่และยื่นคำขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย
           ขั้นตอนที่ 3.ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเบิกจ่ายรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความ
หน้าที่ของทนายความ
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
- เข้าร่วมการสอบปากคำ
- ยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหา
- รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี
- ว่าต่างแก้ให้แก่ผู้ต้องหาในขั้นสอบสวน

สิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับทนายความที่พนักงานสอบสวนจัดหาให้

เมื่อพนักงานสอบสวนจัดหาทนยความให้แล้ว ถ้ามีเหตุอันสมควรใดที่เห็นว่าทนายความที่จัดหาให้อาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทนายความได้อย่างเต็มความสามารถ ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะไม่รับทนายความที่พนักงานสอบสวนจัดหาได้

เหตุอันสมควรในการปฏิเสธไม่รับทนายความ
-ทนายความมีผลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องอยู่ในคดี
-ทนายความเป็นญาติเกี่ยวข้องกับคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง

การร้องขอให้บุคคลอื่นเป็นผู้จัดหาทนายความแทนพนักงานสอบสวน
เมื่อผู้ต้องหามีเหตุอันสมควรที่จะปฏิเสธไม่รับทนายความที่พนักงานสอบสวนจัดหาให้ ผู้ต้องหาหรือผู้ได้รับมอบหมายที่พนักงานสอบสวนจัดหาให้ ผู้ต้องหาหรือผู้ได้รับมอบหมายอาจร้องขอให้บุคคลอื่นเป็นผู้จัดหาทนายความให้แทนพนักงานสอบสวน โดยอาจทำได้ในวิธีอย่างหนึ่งอย่างใด ต่อไปนี้

1. ร้องขอต่อผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
ในกรุงเทพ ได้แก่ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ในต่างจังหวัด ได้แก่ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรม

2.ร้องขอต่อผู้แทนสภาทนายความ
ในกรุงเทพ ได้แก่ นายกสภาทนายความหรือที่ได้รับมอบหมาย
ในต่างจังหวัด ได้แก่ ประธานสภาทนายความจังหวัดหรือได้รับมอบหมาย

ผู้ต้องหาไม่ต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายให้แก่ทนายความ
ทนายความมีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าทีจากกระทรวงยุติธรรม ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 2550

อัตราเงินรางวัลทนายความที่ปฏิบัติหน้าที่เงินรางวัลทนายความที่ปฏิบัติหน้าที่
คดีประเภทที่ 1 คือ คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต อัตราเงินรางวัล 20,000 บาท
คดีประเภทที่ 2 คือ คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงกับประหารชีวิต
อัตราเงินรางวัล 15,000 บาท
คดีประเภทที่ 3 คือ คดีอื่นนอกจากคดีในประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 หรือกรณีคดีเกี่ยวกับยเสพติดให้โทษในความผิดฐานครอบครองหรือเสพ อัตราเงินรางวัล 10,00 บาท
คดีประเภทที่ 4 คือ คดีที่มีอยู่ในเขตอำนาจศาลแขวงและผู้ต้องหาในการรับสภาพ อัตราเงินรางวัล 500 บาท

เอกสารประกอบการยื่นคำขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายของทนายความ
คำขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย สำเนาหนังสือแต่งตั้งทนายความ หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ รายงานการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด
เอกสารที่แสดงประเภทคดีที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ
สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถานีตำรวจทั่วประเทศ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

โทร 02 141 2933-34 02 502 8191 02 141 2818

www.rlpd.moj.go.th
 
 
   
 
 
 
นายสัฐาน รัตนะ
ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
 
 
 
 
วิทยุเส้นทางยุติธรรม
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม  ครั้ง
 
 
   
http://www.servicelink2.moj.go.th/pattani/ Thailand Web Stat 2012  
อาคารเลขที่ ๔๙/๗ ถนนกะลาพอ ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ 0-7333-4031 โทรสาร 0-7333-4032
webmaster : moj_pn@hotmail.com