สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • สยจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านพร้าว พร้อมด้วยเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ครั้งที่

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านพร้าว พร้อมด้วยเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางศิริพร น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านพร้าว พร้อมด้วยเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  เพื่อชี้แจงบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม ทั้ง 5
 • สยจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรงานยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ

 • เมื่อวันอังคารที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสุภาภรณ์  อ่อนฤทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกในฐานะประธานกรรมการศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต ๑๗ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรงานยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการแนะนำวิธีการถ่ายทอด เรื่องการขอรับคำขอความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนโดยมีผู้แทนศูนย์ยุติรรมชุมชนในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์
 • สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน รวม 2

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน รวม 2 ราย วันที่ 25 กันยายน 2560 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยนายเกียรติ หาญลิพงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย (ทนายความ) ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องขั้นตอนการพิจารณาของศาล จำนวน 1 ราย และเรื่องการกู้ยืมเงินอีก 1 ราย ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใดต้องการปรึกษากฎหมายผ่านทางโทรศัพท์ โทร 0 5525 3420 ต่อ
 • สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมาย และให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้หายฯ

 • วันที่ 13 กันยายน 2560 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยน.ส.รัตติกาล จำรัสรักษ์ พนักงานคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนตาม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 กรณีอุบัติเหตุจราจร จำนวน 1 ราย นายฤทธิชัย ปัญญวานิช ที่ปรึกษากฎหมาย ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่อง การเรียกร้องค่าเสียหาย กรณี อุบัติเหตุจราจร จำนวน
 • มุมมองเชิงพุทธยุติธรรมแท้-เทียม

 • เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมารับนิมนต์จาก ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) ไปปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความยุติธรรมในมุมมองของพุทธศาสตร์” การจัดงานวันนี้เป็นการจัดงานเนื่องในวันเกิดครบ ๒ ขวบคณะนิติศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมฟังกว่า ๑๐๐ ท่าน เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการต่อไป จึงถือโอกาสนี้สรุป และนำเสนอเป็นบทความสั้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ บทนำ
 • สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมาย และให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้หายฯ

 • วันที่ 13 กันยายน 2560 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยน.ส.รัตติกาล จำรัสรักษ์ พนักงานคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนตาม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 กรณีอุบัติเหตุจราจร จำนวน 1 ราย นายฤทธิชัย ปัญญวานิช ที่ปรึกษากฎหมาย ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่อง การเรียกร้องค่าเสียหาย กรณี อุบัติเหตุจราจร จำนวน • พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 • นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รักษาการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้นำทีมกฎหมาย คสช. เข้าประชุมที่กระทรวงยุติธรรม ซึ่งตนได้เสนองานในภาพรวมของกระทรวงฯ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ 1 ปี ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะเน้นภารกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย การปราบปรามยาเสพติด การปราบปรามทุจริต การฟื้นฟูผู้กระทำความผิดทั้งผู้ติดยาเสพติดและผู้กระทำความผิด และงานแก้กฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้สั่งการให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เร่งจัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณภายใน 1 ปี เพื่อนำมาเสนอก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้   ที่มา :  http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000107594