สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • สยจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาบัว พร้อมด้วยเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ครั้งที่

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาบัว พร้อมด้วยเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางศิริพร น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาบัว พร้อมด้วยเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อทบทวนการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.
 • สยจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อ.บางระกำ

 • วันที่ 22 มกราคม 2561 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับอำเภอบางระกำ และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม หน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดหนองนา หมู่ที่ 6 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  มีการตั้งบู๊ทแจกเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย และ รับปรึกษาปัญหากฎหมาย ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  
 • สยจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรงานยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ

 • เมื่อวันอังคารที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสุภาภรณ์  อ่อนฤทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกในฐานะประธานกรรมการศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต ๑๗ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรงานยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการแนะนำวิธีการถ่ายทอด เรื่องการขอรับคำขอความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนโดยมีผู้แทนศูนย์ยุติรรมชุมชนในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์
 • สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน รวม 2

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน รวม 2 ราย วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยนายเกียรติ หาญลิพงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย (ทนายความ) ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องถูกบังคับคดี 1 ราย และเรื่องจะขอหย่าเนื่องจากภรรยามีชู้อีก 1 ราย ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใดต้องการปรึกษากฎหมายผ่านทางโทรศัพท์ โทร 0 5525 3420 ต่อ 13 ในวันและเวลาราชการ
 • สยจ.พิษณุโลก และ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับมูลนิธิปวีณา

 • เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับมูลนิธิปวีณา หงส์สกุล ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ด.ช.เอ (นามสมุติ) อายุ 13 ปี ชาวจังหวัดอุทัยธานี และแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาตาม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลย ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ที่ห้องศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะชายและศัลยกรรมตกแต่ง ชั้น 5 ร.พ.พุทธชินราช อ.เมือง
 • มุมมองเชิงพุทธยุติธรรมแท้-เทียม

 • เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมารับนิมนต์จาก ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) ไปปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความยุติธรรมในมุมมองของพุทธศาสตร์” การจัดงานวันนี้เป็นการจัดงานเนื่องในวันเกิดครบ ๒ ขวบคณะนิติศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมฟังกว่า ๑๐๐ ท่าน เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการต่อไป จึงถือโอกาสนี้สรุป และนำเสนอเป็นบทความสั้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ บทนำ
 • สยจ.พิษณุโลก และ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับมูลนิธิปวีณา

 • เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับมูลนิธิปวีณา หงส์สกุล ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ด.ช.เอ (นามสมุติ) อายุ 13 ปี ชาวจังหวัดอุทัยธานี และแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาตาม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลย ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ที่ห้องศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะชายและศัลยกรรมตกแต่ง ชั้น 5 ร.พ.พุทธชินราช อ.เมือง • รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายการทำงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

 • ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานแก่สำนักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ           โดยปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม อาทิ การขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความยุติธรรม ของประชาชน โดยพัฒนากลไกในระดับภูมิภาค ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการจัดโครงสร้างสำนักงาน ยุติธรรมจังหวัด เป็นหน่วยงานภูมิภาคลักษณะ One Roof เพื่อลดความซ้ำซ้อนและกำกับทิศทาง ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญในการลด ความเหลื่อมล้ำและช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งนำเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือ ประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม ผ่านบริการ “กองทุนยุติธรรม” ซึ่งได้ลดระยะเวลาในการพิจารณา […]