สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • สยจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา ศยช.นำร่องต.ดงประคำ ครั้งที่1/2558

 • วันที่ 18  ธันวาคม  2557  เวลา 09.00 -12.00 น. นายธวัช พันมา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนนำร่องตำบลดงประคำ  ครั้งที่1/2558  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก  เพื่อแจ้งนโยบายการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน ตามนโยบายของกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมทั้งปรึกษาหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมภายในชุมชน  
 • สยจ.พิษณุร่วมกิจกรรมงานกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

 • เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร และสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก  นางศิริพร น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก  นายธวัช  พันมา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม  เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557  โดยร่วมแข่งกีฬาหลายประเภท เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง เซปักตะกร้อ แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน พร้อมร่วมงานเลี้ยงรับถ้วยรางวัลกีฬาประเภทต่างๆ วันที่
 • สยจ.พิษณุโลก จัดโครงการ “ชาวยุติธรรม ปันฝันเพื่อน้อง”

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ “ชาวยุติธรรม ปันฝันเพื่อน้อง” ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2558  ณ  โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ ขอเชิญร่วมกันบริจาคสิ่งของ-อุปกรณ์การเรียน-อุปกรณ์กีฬา-ชุดนักเรียน ถุงเท้า รองเท้า กระเป๋า-ค่าอาหารกลางวัน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อบริจาคและเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก โทร-055 253 420 ต่อ 14 ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้    
 • ปรึกษากฎหมายเรื่องจำนองที่ดิน

 • เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นายจงกล  คชนิล  อายุ 71 ปี อาศัยอยู่ที่หมู่ 4 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ได้มาปรึกษาในเรื่องที่น้องชายของตนนำที่ดินไปจำนองกับทางธนาคาร เมื่อปี 2540 แต่น้องชายไม่เคยชำระเลย ผู้ร้องจึงต้องการชำระแทนและโอนโฉนดเป็นชื่อของตน ว่ายังสามารถทำได้อยู่หรือไม่      
 • มุมมองเชิงพุทธยุติธรรมแท้-เทียม

 • เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมารับนิมนต์จาก ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) ไปปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความยุติธรรมในมุมมองของพุทธศาสตร์” การจัดงานวันนี้เป็นการจัดงานเนื่องในวันเกิดครบ ๒ ขวบคณะนิติศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมฟังกว่า ๑๐๐ ท่าน เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการต่อไป จึงถือโอกาสนี้สรุป และนำเสนอเป็นบทความสั้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ บทนำ • พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 • นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รักษาการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้นำทีมกฎหมาย คสช. เข้าประชุมที่กระทรวงยุติธรรม ซึ่งตนได้เสนองานในภาพรวมของกระทรวงฯ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ 1 ปี ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะเน้นภารกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย การปราบปรามยาเสพติด การปราบปรามทุจริต การฟื้นฟูผู้กระทำความผิดทั้งผู้ติดยาเสพติดและผู้กระทำความผิด และงานแก้กฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้สั่งการให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เร่งจัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณภายใน 1 ปี เพื่อนำมาเสนอก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้   ที่มา :  http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000107594