สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
  • สยจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และลงพื้นที่แจกเอกสารเพื่อใช้ในโครงการไทยนิยม

  • วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังวน ณ วัดวังไม้แก่น ต.วังวน อ.พรหมพิราม โดยได้แนะนำสิทธิและบริการที่ประชาชนพึงได้รับจากกระทรวงยุติธรรม และลงพื้นที่แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ ให้แก่ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลพรหมพิราม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังวน และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลมะตูม เพื่อใช้เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต่อไป
  • สยจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ฯ

  • วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 14.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพื่อให้ผู้กระทำความผิด มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถปรับตัวเข้ากับครอบครัว ชุมชนและสังคม ไม่กระทำผิดซ้ำ ณ ค่ายสฤษดิ์เสนา กรมรบพิเศษที่ 4 พิษณุโลก ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
  • สยจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรงานยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ

  • เมื่อวันอังคารที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสุภาภรณ์  อ่อนฤทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกในฐานะประธานกรรมการศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต ๑๗ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรงานยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการแนะนำวิธีการถ่ายทอด เรื่องการขอรับคำขอความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนโดยมีผู้แทนศูนย์ยุติรรมชุมชนในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์
  • สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน รวม 2

  • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน รวม 2 ราย วันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยที่ปรึกษากฎหมาย (ทนายความ) ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องรับรองบุตร จำนวน 1 ราย และเรื่องการทำนิติกรรมซื้อขายบ้านอีก 1 ราย ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใดต้องการปรึกษากฎหมายผ่านทางโทรศัพท์ โทร 0 5525 3420 ต่อ 13  ในวัน  • รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ข้าราชการ

  • ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ รดน้ำขอพร เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ต่อ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวตอนหนึ่งว่า ตั้งแต่ตนเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับทุกท่าน รู้สึกชื่นชมที่ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานพร้อมทั้งเสนอแนวคิด ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ขอให้บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย หรือ องค์กร NGO ต่างๆ เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการทำงานเชิงรุก […]