สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับ อบต.ดอนทอง และศยช.ต.ดอนทอง

 • เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม 25๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับ อบต.ดอนทอง และศยช.ต.ดอนทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกที่สาธารณะ ม.๑๐ ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยการปลูกสร้างคอกวัวในที่สาธารณะ ผลการตรวจสอบปรากฏว่าเป็นที่ดิน สปก. จึงได้เจรจาให้ผู้บุกรุกเข้า ซึ่งผู้บุกรุกยินดีรื้อถอนคอกวัวออกจากสถานที่ดังกล่าว  
 • สยจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference

 • เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางศิริพร น้อยพินิจ  ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) กับหน่วยงานในภูมิภาค ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการ
 • สยจ.พิษณุโลก จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องกฎหมาย พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558

 • เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องกฎหมาย พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 และ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ครั้งที่ 3 ณ โรงแรม เดอะ พาร์ค อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้แก่อาสาสมัครยุติธรรมชุมชนดีเด่นของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ,ศูนย์ยุติธรรมชุมชนดีเด่นของจังหวัดพิษณุโลก
 • สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน รวม 3

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมาย แก่ประชาชน รวม 3 ราย เมื่อวันที่ 24 พฤษถาคม 2560 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยนายเกีรติ หาญลิพงษ์ ที่ปรึกษากฎหมาย(ทนายความ) และนางสาวปาลิตา ชาวเวียงจันทร์ เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องเงินการบังคับคดี จำนวน 1 ราย เรื่องนายหน้าค้าไม้ 1 ราย และเรื่องมรดก จำนวน 1 ราย หากท่านใดต้องการปรึกษากฎหมายผ่านทางโทรศัพท์ 
 • สยจ.พิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย ฯ

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 กรณีประมาทจราจร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ  ส่วนบริหารจัดการช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ได้รับคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา กรณี นางบุษราคัม รอดพ่าย (ผู้เสียหาย) ถูกรถยนต์เฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยก่อนเกิดเหตุ นางบุษราคัม ฯ (29 ธันวาคม 2559) เวลาประมาณ 11.15 น. ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ไปตามถนนสาย ตำบลบ่อภาค-ชาติตระการ
 • มุมมองเชิงพุทธยุติธรรมแท้-เทียม

 • เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมารับนิมนต์จาก ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) ไปปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความยุติธรรมในมุมมองของพุทธศาสตร์” การจัดงานวันนี้เป็นการจัดงานเนื่องในวันเกิดครบ ๒ ขวบคณะนิติศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมฟังกว่า ๑๐๐ ท่าน เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการต่อไป จึงถือโอกาสนี้สรุป และนำเสนอเป็นบทความสั้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ บทนำ
 • สยจ.พิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย ฯ

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 กรณีประมาทจราจร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ  ส่วนบริหารจัดการช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ได้รับคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา กรณี นางบุษราคัม รอดพ่าย (ผู้เสียหาย) ถูกรถยนต์เฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยก่อนเกิดเหตุ นางบุษราคัม ฯ (29 ธันวาคม 2559) เวลาประมาณ 11.15 น. ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ไปตามถนนสาย ตำบลบ่อภาค-ชาติตระการ • พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 • นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รักษาการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้นำทีมกฎหมาย คสช. เข้าประชุมที่กระทรวงยุติธรรม ซึ่งตนได้เสนองานในภาพรวมของกระทรวงฯ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ 1 ปี ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะเน้นภารกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย การปราบปรามยาเสพติด การปราบปรามทุจริต การฟื้นฟูผู้กระทำความผิดทั้งผู้ติดยาเสพติดและผู้กระทำความผิด และงานแก้กฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้สั่งการให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เร่งจัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณภายใน 1 ปี เพื่อนำมาเสนอก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้   ที่มา :  http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000107594