สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • สยจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาศยช.นำร่องตำบลบ้านยาง ครั้งที่2/2558

 • เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 เวลาลา 08.30 น. – 12.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยนายธวัช พันมา หัวหน้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนนำร่องตำบลบ้านยาง ครั้งที่ 2/2558  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาปัญหาของชุมชนเรื่องการบริหารจัดการที่ดิน สาธารณะ
 • สยจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการ “เวทีวิชาการชาวบ้านตำบลนาบัว ครั้งที่

 • เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558  เวลา 08.30 น. – 13.00 น.  นางศิริพร น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการ”เวทีวิชาการชาวบ้านตำบลนาบัว ครั้งที่ 18 ” ณ โรงเรียนบ้านนาคล้าย หมู่ 1 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยโครงการดังกล่าว ได้ให้ตัวแทนชาวบ้านแต่ละหมู่บ้าน จำนวน
 • สยจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการ “ชาวยุติธรรม ปันฝันเพื่อน้อง”

 • เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558  เวลา 08.30 น. – 13.00 น.  นางศิริพร น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการ”ชาวยุติธรรม ปันฝันเพื่อน้อง ” ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2558  ณ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ในโครงการฯดังกล่าว  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้นำสิ่งของ จากผู้บริจาค
 • ปรึกษากฎหมายเรื่องจำนองที่ดิน

 • เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นายจงกล  คชนิล  อายุ 71 ปี อาศัยอยู่ที่หมู่ 4 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ได้มาปรึกษาในเรื่องที่น้องชายของตนนำที่ดินไปจำนองกับทางธนาคาร เมื่อปี 2540 แต่น้องชายไม่เคยชำระเลย ผู้ร้องจึงต้องการชำระแทนและโอนโฉนดเป็นชื่อของตน ว่ายังสามารถทำได้อยู่หรือไม่      
 • มุมมองเชิงพุทธยุติธรรมแท้-เทียม

 • เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมารับนิมนต์จาก ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) ไปปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความยุติธรรมในมุมมองของพุทธศาสตร์” การจัดงานวันนี้เป็นการจัดงานเนื่องในวันเกิดครบ ๒ ขวบคณะนิติศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมฟังกว่า ๑๐๐ ท่าน เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการต่อไป จึงถือโอกาสนี้สรุป และนำเสนอเป็นบทความสั้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ บทนำ • พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 • นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รักษาการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้นำทีมกฎหมาย คสช. เข้าประชุมที่กระทรวงยุติธรรม ซึ่งตนได้เสนองานในภาพรวมของกระทรวงฯ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ 1 ปี ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะเน้นภารกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย การปราบปรามยาเสพติด การปราบปรามทุจริต การฟื้นฟูผู้กระทำความผิดทั้งผู้ติดยาเสพติดและผู้กระทำความผิด และงานแก้กฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้สั่งการให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เร่งจัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณภายใน 1 ปี เพื่อนำมาเสนอก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้   ที่มา :  http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000107594