สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • สยจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาศยช.นำร่องตำบลเนินกุ่ม ครั้งที่ 4/2558

 • เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดย นายธวัช พันมา  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเริมระบบงานยุติธรรม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนนำร่องตำบลเนินกุ่ม ครั้งที่ 4/2558  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเนินกุ่ม  อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ และร่วมกันพิจารณาปัญหาที่เกิดในชุมชน
 • สยจ.พิษณุโลก เข้าร่วม โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องยุติธรรมชุมชน เพื่อจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน

 • เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2558  เวลา 08.30 – 15.30 น. นายชยพล ธิติศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องยุติธรรมชุมชน เพื่อจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   ณ ห้องทับทิมทองแกรนด์ฮอลล์  โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีนางศิริพร น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นายนายธวัช พันมา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการยุติธรรมชุมชน
 • สยจ.พิษณุโลก ร่วมจัดโครงการกิจกรรมป้องกันปัญหาอาชญากรรม และการให้ความรู้กับประชาชน ผู้นำชุมชน

 • เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2558  เวลา 08.30 – 15.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก จัดโครงการกิจกรรมป้องกันปัญหาอาชญากรรม และการให้ความรู้กับประชาชน ผู้นำชุมชน ตำบลปากโทก  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีนางสาวชมณัฎฐ์ ชำนาญ นักบริหารจัดการงานยุติธรรม  เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมชุมชน  กองทุนยุติธรรม  และ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
 • ปรึกษากฎหมายเรื่องจำนองที่ดิน

 • เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นายจงกล  คชนิล  อายุ 71 ปี อาศัยอยู่ที่หมู่ 4 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ได้มาปรึกษาในเรื่องที่น้องชายของตนนำที่ดินไปจำนองกับทางธนาคาร เมื่อปี 2540 แต่น้องชายไม่เคยชำระเลย ผู้ร้องจึงต้องการชำระแทนและโอนโฉนดเป็นชื่อของตน ว่ายังสามารถทำได้อยู่หรือไม่      
 • มุมมองเชิงพุทธยุติธรรมแท้-เทียม

 • เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมารับนิมนต์จาก ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) ไปปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความยุติธรรมในมุมมองของพุทธศาสตร์” การจัดงานวันนี้เป็นการจัดงานเนื่องในวันเกิดครบ ๒ ขวบคณะนิติศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมฟังกว่า ๑๐๐ ท่าน เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการต่อไป จึงถือโอกาสนี้สรุป และนำเสนอเป็นบทความสั้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ บทนำ • พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 • นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รักษาการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้นำทีมกฎหมาย คสช. เข้าประชุมที่กระทรวงยุติธรรม ซึ่งตนได้เสนองานในภาพรวมของกระทรวงฯ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ 1 ปี ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะเน้นภารกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย การปราบปรามยาเสพติด การปราบปรามทุจริต การฟื้นฟูผู้กระทำความผิดทั้งผู้ติดยาเสพติดและผู้กระทำความผิด และงานแก้กฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้สั่งการให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เร่งจัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณภายใน 1 ปี เพื่อนำมาเสนอก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้   ที่มา :  http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000107594