สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • สยจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาศยช.นำร่องตำบลบ้านมุง ครั้งที่ 3/2558

 • เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดย นายธวัช พันมา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนนำร่องตำบลบ้านมุง ครั้งที่ 3/2558  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านมุง  อำเภอเนินมะปราง ซึ่งได้ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ และร่วมกัน พิจารณาปัญหาที่เกิดในชุมชน
 • ประชุม กยจ. ครั้งที่ 7

 • เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2558   เวลา 13.30 – 15.00 น. คณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก (กยจ.)ได้จัดประชุมกยจ.ประจำเดือน ครั้งที่ 7  ณ  ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายกฤติเดช ศรีอักษร ประธาน กยจ.  เป็นประธาน โดยประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อรับทราบการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก และให้หัวหน้าส่วนราชการหรือตัวแทนได้แจ้งข่าวหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ หน่าวยงานของตนเองให้ที่ประชุมทราบ จากนั้น สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีรดน้ำดำหัว  ประธาน
 • สยจ.พิษณุโลก จัดโครงการถ่ายทอดความรู้และวิธีปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชนฯ อำเภอชาติตระการ

 • เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก  โดย นายธวัช พันมา  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม  จัดโครงการถ่ายทอดความรู้และวิธีปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2558  ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อำเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก โดย ได้รับเกียรติจาก นายประเจตน์  เกตะมะ ปลัดอำเภอชาติตระการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การเป็นเครือข่าย ให้แก่กำนัน
 • ปรึกษากฎหมายเรื่องจำนองที่ดิน

 • เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นายจงกล  คชนิล  อายุ 71 ปี อาศัยอยู่ที่หมู่ 4 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ได้มาปรึกษาในเรื่องที่น้องชายของตนนำที่ดินไปจำนองกับทางธนาคาร เมื่อปี 2540 แต่น้องชายไม่เคยชำระเลย ผู้ร้องจึงต้องการชำระแทนและโอนโฉนดเป็นชื่อของตน ว่ายังสามารถทำได้อยู่หรือไม่      
 • มุมมองเชิงพุทธยุติธรรมแท้-เทียม

 • เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมารับนิมนต์จาก ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) ไปปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความยุติธรรมในมุมมองของพุทธศาสตร์” การจัดงานวันนี้เป็นการจัดงานเนื่องในวันเกิดครบ ๒ ขวบคณะนิติศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมฟังกว่า ๑๐๐ ท่าน เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการต่อไป จึงถือโอกาสนี้สรุป และนำเสนอเป็นบทความสั้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ บทนำ • พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 • นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รักษาการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้นำทีมกฎหมาย คสช. เข้าประชุมที่กระทรวงยุติธรรม ซึ่งตนได้เสนองานในภาพรวมของกระทรวงฯ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ 1 ปี ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะเน้นภารกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย การปราบปรามยาเสพติด การปราบปรามทุจริต การฟื้นฟูผู้กระทำความผิดทั้งผู้ติดยาเสพติดและผู้กระทำความผิด และงานแก้กฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้สั่งการให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เร่งจัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณภายใน 1 ปี เพื่อนำมาเสนอก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้   ที่มา :  http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000107594