สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • สยจ.พิษณุโลก และหน่วยงานในสังกัด ยธ. ร่วมประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเนินกุ่ม

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเนินกุ่ม พร้อมด้วยเครือข่ายยุติธรรมชุมชน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางศิริพร น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมบูรณาการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและประชาสัมพันธ์การให้บริการต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรม ในการประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเนินกุ่ม ณ ห้องประชุม ชั้น 3
 • สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน รวม 2

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน รวม 2 ราย วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยนายเกียรติ หาญลิพงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย (ทนายความ) ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องถูกบังคับตามสัญญาขายฝากและขับไล่ออกจากที่ดิน จำนวน 1 ราย และเรื่องถูกบริษัทไฟแนนซ์เรียกให้ชำระเงิน อีก 1 ราย ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใดต้องการปรึกษากฎหมายผ่านทางโทรศัพท์ โทร 0 5525 3420 ต่อ
 • สยจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรงานยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ

 • เมื่อวันอังคารที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสุภาภรณ์  อ่อนฤทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกในฐานะประธานกรรมการศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต ๑๗ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรงานยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการแนะนำวิธีการถ่ายทอด เรื่องการขอรับคำขอความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนโดยมีผู้แทนศูนย์ยุติรรมชุมชนในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์
 • สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน รวม 2

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน รวม 2 ราย วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยนายเกียรติ หาญลิพงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย (ทนายความ) ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องถูกบังคับตามสัญญาขายฝากและขับไล่ออกจากที่ดิน จำนวน 1 ราย และเรื่องถูกบริษัทไฟแนนซ์เรียกให้ชำระเงิน อีก 1 ราย ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใดต้องการปรึกษากฎหมายผ่านทางโทรศัพท์ โทร 0 5525 3420 ต่อ
 • พนง.คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา

 • พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาตาม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) แก่ผู้บาดเจ็บและญาติเสียชีวิต กรณี รถเก๋งเสียหลักชนต้นไม้ข้างทาง ถนนสายบ้านวังตาด-บ้านกลาง หมู่ 8 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถจำนวน 7 คน
 • มุมมองเชิงพุทธยุติธรรมแท้-เทียม

 • เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมารับนิมนต์จาก ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) ไปปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความยุติธรรมในมุมมองของพุทธศาสตร์” การจัดงานวันนี้เป็นการจัดงานเนื่องในวันเกิดครบ ๒ ขวบคณะนิติศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมฟังกว่า ๑๐๐ ท่าน เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการต่อไป จึงถือโอกาสนี้สรุป และนำเสนอเป็นบทความสั้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ บทนำ
 • พนง.คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา

 • พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาตาม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) แก่ผู้บาดเจ็บและญาติเสียชีวิต กรณี รถเก๋งเสียหลักชนต้นไม้ข้างทาง ถนนสายบ้านวังตาด-บ้านกลาง หมู่ 8 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถจำนวน 7 คน • ๔๑ ปี สำนักงาน ป.ป.ส.

 • ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ถนนดินแดง กทม. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ ๔๑ ปี สำนักงาน ป.ป.ส. โดยมี นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้การต้อนรับ          สำหรับภายในงาน มีหน่วยงานจากภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมบริจาคเงินสมทบทุน กองทุน “กำลังใจ พ้นภัยยาเสพติด” โดยรายได้จะนำไป ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดต่อไป ตามแผนงานช่วยเหลือผู้ผ่านการ บำบัดรักษายาเสพติด ที่ให้โอกาส ให้ทุนประกอบอาชีพผู้ผ่านการบำบัดฯ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้เสพ/ผู้ติดสมัครใจเข้าบำบัดฯ และเชื่อในกระบวนการรักษาฯ และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนว่า “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” ต้องได้รับการบำบัดรักษา และให้โอกาสกลับมาใช้ชีวิตปกติในสังคมได้ นอกจากนี้เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้มอบ […]