สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง

 • วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. พันตำรวจโท สุพจน์ นาคเงินทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับฟังข้อปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยได้รับเกียรติจากนายชัยยนต์ มาชัยนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังนกแอ่นให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นางศิริพร น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน รวม 2

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน รวม 2 ราย วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยนางสาวชมณัฎฐ์ ชำนาญ นิติกร นางสาวปาลิตา ชาวเวียงจันทร์ นิติกร และนางสาววิภาวดี ไตรพื้น นักบริหารจัดการงานยุติธรรม ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ จำนวน 1 ราย และเรื่องการหย่า จำนวน 1 ราย ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • สยจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรงานยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ

 • เมื่อวันอังคารที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสุภาภรณ์  อ่อนฤทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกในฐานะประธานกรรมการศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต ๑๗ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรงานยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการแนะนำวิธีการถ่ายทอด เรื่องการขอรับคำขอความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนโดยมีผู้แทนศูนย์ยุติรรมชุมชนในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์
 • สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน รวม 2

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน รวม 2 ราย วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยนางสาวชมณัฎฐ์ ชำนาญ นิติกร นางสาวปาลิตา ชาวเวียงจันทร์ นิติกร และนางสาววิภาวดี ไตรพื้น นักบริหารจัดการงานยุติธรรม ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ จำนวน 1 ราย และเรื่องการหย่า จำนวน 1 ราย ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมาย และช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมาย และช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ แก่ประชาชน รวม 4 ราย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยนางสาวสุพัตรา คำเอก นิติกร และนางสาวปาลิตา ชาวเวียงจันทร์ เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน กรณีละเมิดลิขสิทธิ์ จำนวน 1 ราย กรณี พ.ร.บ.จราจร จำนวน 1 ราย และขั้นตอนการตรวจปัสสาวะของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • มุมมองเชิงพุทธยุติธรรมแท้-เทียม

 • เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมารับนิมนต์จาก ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) ไปปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความยุติธรรมในมุมมองของพุทธศาสตร์” การจัดงานวันนี้เป็นการจัดงานเนื่องในวันเกิดครบ ๒ ขวบคณะนิติศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมฟังกว่า ๑๐๐ ท่าน เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการต่อไป จึงถือโอกาสนี้สรุป และนำเสนอเป็นบทความสั้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ บทนำ
 • สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมาย และช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมาย และช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ แก่ประชาชน รวม 4 ราย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยนางสาวสุพัตรา คำเอก นิติกร และนางสาวปาลิตา ชาวเวียงจันทร์ เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน กรณีละเมิดลิขสิทธิ์ จำนวน 1 ราย กรณี พ.ร.บ.จราจร จำนวน 1 ราย และขั้นตอนการตรวจปัสสาวะของเจ้าหน้าที่ตำรวจ • พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 • นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รักษาการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้นำทีมกฎหมาย คสช. เข้าประชุมที่กระทรวงยุติธรรม ซึ่งตนได้เสนองานในภาพรวมของกระทรวงฯ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ 1 ปี ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะเน้นภารกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย การปราบปรามยาเสพติด การปราบปรามทุจริต การฟื้นฟูผู้กระทำความผิดทั้งผู้ติดยาเสพติดและผู้กระทำความผิด และงานแก้กฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้สั่งการให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เร่งจัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณภายใน 1 ปี เพื่อนำมาเสนอก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้   ที่มา :  http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000107594