สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • สยจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา ศยช.นำร่องต.พรหมพิราม ครั้งที่1/2558

 • วันที่ 17 พฤศจิกายน  2557  เวลา 09.00 -12.00 น. นายธวัช  พันมา  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนนำร่องตำบลพรหมพิราม ครั้งที่1/2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลกเพื่อแจ้งนโยบายการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน ตามนโยบายของกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมทั้งปรึกษาหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมภายในชุมชน
 • ประชุม กยจ. ครั้งที่ 12

 • เมื่อวันที่ 11 พศจิกายน พ.ศ.2557   เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก (กยจ.)ได้จัดประชุมกยจ.ประจำเดือน ครั้งที่ 11  ณ  ห้องประชุมเรือนจำกลางพิษณุโลก นำโดย นายกฤติเดช ศรีอักษร ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน โดยประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อรับทราบการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก      
 • สยจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา ศยช.นำร่องต.ดอนทอง ครั้งที่1/2558

 • วันที่ 30 ตุลาคม 2557  เวลา 09.00 -12.00 น. นายธวัช  พันมา  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนนำร่องตำบลดอนทอง ครั้งที่1/2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก เพื่อพบปะพูดคุย และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  รวมทั้งปรึกษาหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมภายในชุมชน จากนั้นได้ ปรึกษาหารือ เรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในตำบลดอนทองได้รับความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพต่อไป โดย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกจะร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้ ในกิจกรรมการรับเงินของผู้สูงอายุ เป็นต้น.
 • ปรึกษากฎหมายเรื่องจำนองที่ดิน

 • เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นายจงกล  คชนิล  อายุ 71 ปี อาศัยอยู่ที่หมู่ 4 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ได้มาปรึกษาในเรื่องที่น้องชายของตนนำที่ดินไปจำนองกับทางธนาคาร เมื่อปี 2540 แต่น้องชายไม่เคยชำระเลย ผู้ร้องจึงต้องการชำระแทนและโอนโฉนดเป็นชื่อของตน ว่ายังสามารถทำได้อยู่หรือไม่      
 • มุมมองเชิงพุทธยุติธรรมแท้-เทียม

 • เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมารับนิมนต์จาก ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) ไปปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความยุติธรรมในมุมมองของพุทธศาสตร์” การจัดงานวันนี้เป็นการจัดงานเนื่องในวันเกิดครบ ๒ ขวบคณะนิติศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมฟังกว่า ๑๐๐ ท่าน เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการต่อไป จึงถือโอกาสนี้สรุป และนำเสนอเป็นบทความสั้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ บทนำ • พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 • นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รักษาการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้นำทีมกฎหมาย คสช. เข้าประชุมที่กระทรวงยุติธรรม ซึ่งตนได้เสนองานในภาพรวมของกระทรวงฯ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ 1 ปี ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะเน้นภารกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย การปราบปรามยาเสพติด การปราบปรามทุจริต การฟื้นฟูผู้กระทำความผิดทั้งผู้ติดยาเสพติดและผู้กระทำความผิด และงานแก้กฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้สั่งการให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เร่งจัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณภายใน 1 ปี เพื่อนำมาเสนอก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้   ที่มา :  http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000107594